بسمه تعالي

سوألات المپياد علوم تجربي پايه دوم راهنمايي ، منطقه رودهن ، اسفند 1386

تاريخ :                                                  مدرسه راهنمايي :                                        زمان : 40 دقيقه

نام گروه :                                              اسامي اعضاي گروه :

 


به نكات زير توجه كنيد :

1) به هر پاسخ غلط  نمره منفي تعلق مي گيرد .

2) پاسخ سوألات را با خودكار داخل پاسخ برگ بنويسيد .

3) لاك گرفتگي و خط خوردگي داخل پاسخ برگ موجب كسر نمره منفي و غلط شدن آن پاسخ مي گردد .

 


1 – به وسيله يك دياپازون كه داراي بسامد 2000 هرتز مي باشد بر سطح آب ضربه هاي پي در پي وارد مي كنيم و طول موجي برابر 4 متر به وجود مي آيد سرعت انتشار موج در سطح آب چند متر بر ثانيه است ؟

الف ) 8000                                                      ب ) 4000   

ج ) 8400                                                               د ) 4800

 

2 – اگر نوري عمود بر آينه بتابد زاويه تابش آن چند درجه است ؟

الف ) 90 درجه                                                   ب ) 180 درجه    

ج ) صفر درجه                                                          د ) 60 درجه

 

3 – سه ژول معادل .......................... است ؟

الف ) جسم 100 گرمي در ارتفاع دو متري                     ب ) جسم 150 گرمي در ارتفاع 5/1 متري

ج ) جرمي 150 گرمي در ارتفاع دو متري                          د ) جسم سه نيوتني در ارتفاع دو متري

 

4 – هنگامي كه يك مايع در نقطه انجماد خود در حال منجمد شدن مي باشد كدام گزينه صحيح مي باشد ؟

الف ) انرژي دروني آن ثابت مي ماند                             ب ) دماي آن كاهش مي يابد

ج ) انرژي دروني آن كاهش مي يابد                                 د ) هيچكدام

 

5 – در واكنش زير اگر بخواهيم 175 گرم از ماده AB توليد كنيم به چه مقدار ماده A احتياج داريم ؟

                                                                      (AB) g 70                 (B) g 50  + (A) g 20

 

الف ) g 140                                                       ب ) g 175

ج ) g 50                                                                 د ) g 125

 

6 – در كدام آينه تصوير حقيقي وجود دارد ؟

الف ) كاو                                                            ب ) كوژ

ج ) تخت                                                                د ) الف ، ب

 

7 – درصد اكسيژن تشكيل دهنده كدام ماده زير بيشتر است ؟

الف ) O                                                        ب )

ج ) NaOH                                                          د ) HgO

 

8 – كدام يك از متورهاي زير شبيه حركت يك بادكنك رها شده حركت مي كند ؟

الف ) اتومبيل                                                       ب ) موتور سيكلت 

ج ) موتور جت                                                          د ) موتور موشك

 

9 – يك گلوله فلزي را گرم ميكنيم چگالي آن چگونه تغيير مي كند ؟

الف ) زياد مي شود                                                 ب ) كم مي شود 

ج ) ابتدا كم سپس زياد مي شود                                      د ) ثابت مي ماند 

 

10 – نحوه انتشار موجهاي صوتي در هوا به چه صورت است ؟

الف ) عرضي                                                        ب ) طولي 

ج ) عرضي و طولي                                                       د ) ساكن

 

11 – در كداميك از موارد زير از آينه مقعر استفاده مي شود ؟

الف ) پيچ جاده ها                                                  ب ) آينه اتومبيل 

ج ) پريسكوپ                                                           د ) چراغ جلوي اتومبيل

 

12 – اگر روي نشاسته يد بريزيم چه رنگي توليد مي شود ؟

الف ) قهوه اي                                                       ب ) سياه  

ج ) آبي تيره                                                            د ) قرمز

 

13 – الكتروليز نوعي ............................ است ؟

الف ) تركيب                                                        ب ) تجزيه  

ج ) تغيير فيزيكي                                                     د ) ب ، ج 

 

 

14 – كداميك تغيير فيزيكي است ؟

الف ) سياه شدن فيلم عكاسي                                    ب ) سخت شدن سيمان ، ماسه ، آب  

ج ) سوختن لامپ برق                                               د ) هيچكدام

 

15 – ماده a بر جرم 800 گرم و حجم 200 سانتي متر مكعب و ماده b به جرم 200 گرم و حجم 800 سانتي متر مكعب را درون آب مي ريزيم ،‌ دو ماده در كدام قسمت آب قرار مي گيرند ؟

الف ) a زير آب و b زير آب                                       ب ) b زير آب و a روي آب

ج ) a زير آب و b روي  آب                                        د ) هر دو روي آب مي ايستند 

 

16 – دماي يك جسم به كدام عامل بستگي دارد ؟

الف ) جنس                                                         ب ) جرم   

ج ) سرعت جسم                                                     د ) متوسط سرعت مولكولها

 

17 – هنگامي كه نور وارد شيشه بشود سرعت آن .............................. مي شود ؟

 الف ) زياد                                                           ب ) به تراكم شيشه بستگي دارد   

ج ) كم                                                                  د ) الف ، ب

 

18 – براي اينكه گرما از طريق رسانايي از جسم a به b منتقل شود لازم است ؟

الف ) دماي aبيشتر از b باشد                                     ب ) قابليت رسانايي در a بيشتر از b است    

ج ) دماي  bبيشتر از a باشد                                                 د ) رنگ a تيره تر از b باشد

 

19 – از كداميك براي بررسي جنين در بدن مادر استفاده مي شود ؟

الف ) امواج صوتي                                                  ب ) فرا صوت     

ج ) فرو صوت                                                        د ) هيچكدام

 

20 – كدام پرتو هنگام خروج از منشور بيشتر منحرف مي شود ؟

 الف ) زرد                                                           ب ) سبز     

ج ) قرمز                                                              د ) بنفش

 

21 – سرعت واكنش اسيد سيتريك با فلزات به كدام مورد بستگي دارد ؟

 الف ) ميزان سطح تماس فلز با اسيد                             ب ) دما     

ج ) غلظت اسيد                                                      د ) هر سه

 

22 – يك پرتو نور با زاويه  وارد يك ليوان آب مي شود جهت حركت نور پس از ورود به ليوان آب چگونه است

الف ) به چپ مي شكند                                            ب ) به راست مي شكند     

ج ) نمي شكند                                                       د ) هيچكدام

 

23 – كدام واكنش زير گرماگير است ؟

الف ) انرژي + AB                B + A                        ب ) انرژي + B + A              AB  

ج ) AB                  انرژي + B + A                              د ) AB                 B + A

 

24 – كدام بيانگر آفتاب گرفتگي است ؟

الف ) ( م خ ز )                                                      ب ) ( خ ز م )      

ج ) ( خ م ز )                                                                   د ) ( ز خ م )  

 

25 – هر قدر بر سختي يك فنر افزوده شود بسامد آن چه تغييري مي كند ؟

الف ) كم مي شود                                                  ب ) زياد مي شود      

ج ) تغيير نمي كند                                                  د ) هيچكدام

 

 

 

 

پيروز باشيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم دی ۱۳۸۸ساعت 20:7  توسط علیرضا پیرمردی  |